ศรีธาวิรัตน์ ธ. “การศึกษาผลกระทบด้านเสียงจากการจราจรโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 10, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 34-45, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17050.