ทองรอด ว., ลิ้มสุวรรณ ท., and ฉัตราภรณ์ ส. “ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) จังหวัดนครสวรรค์”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 10, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 22-33, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17049.