ฉิมจารย์ อ. “‘คาร์บอนเครดิต’ ธุรกิจขายมลพิษ”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 12, no. 1, Mar. 2014, pp. 103-10, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17045.