สุภาวงศ์ ส., and วชิระวงศกร ป. “คุณภาพน้ำผิวดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 12, no. 1, Mar. 2014, pp. 72-85, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17043.