หินเธาว์ บ., วัฒนชัยยิ่งเจริญ เ., and เลิศสุวรรณไพศาล ป. “ทางเลือกในการกำจัดทำลายขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 12, no. 2, Mar. 2014, pp. 102-11, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17031.