บุตรเอก ก., แก้วเงา ส., and วชิระวงศกร ป. “สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 12, no. 2, Mar. 2014, pp. 74-90, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17025.