นาคขุนทด ม. “การเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของละอองเรณูในบัวสายเขตอบอุ่นและเขตร้อน”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 12, no. 2, Mar. 2014, pp. 60-73, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17022.