โพธิ์ศรี เ. “บทบรรณาธิการ”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 14, no. 1, Mar. 2014, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17012.