มากสาคร อ. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนิสิตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 14, no. 1, Mar. 2014, pp. 42-52, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16999.