ศรประเสริฐ ร., นอแสงศรี ภ., and หัมพานนท์ อ. “ผลของสารสกัดหยาบจากใบรางแดง (Ventilago Denticulata Willd.) ต่อการเจริญของ Colletotrichum Gloeosporioides และ Fusarium Oxysporum”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 13, no. 1, Mar. 2014, pp. 42-47, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16992.