ปิ่นสกุล ส. “การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 13, no. 1, Mar. 2014, pp. 55-61, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16990.