จองไพจิตรสกุล ร. “ผลของไซโตไคนินต่อการเพิ่มปริมาณต้นอ่อนเอื้องผึ้งในสภาพปลอดเชื้อ”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 14, no. 1, Mar. 2014, pp. 25-31, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16987.