เพชรศรี ส., and จงจิตวิมล ธ. “มูลค่าทางเศรษฐกิจการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพโดยชาวชาติพันธุ์ม้งในพื้นที่บ้านร่องกล้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 14, no. 1, Mar. 2014, pp. 13-24, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16985.