บุณยะรัตเวช อ. “การพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกเพื่อคุณภาพชีวิตและวิวัฒนาการของโลก สู่ความยั่งยืน”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 14, no. 1, Mar. 2014, pp. 5-12, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16981.