[1]
จงจิตวิมล ธ., “บทบรรณาธิการ”, Life Sci. Environ. J., vol. 17, no. 2, p. -, Nov. 2016.