[1]
C. S. Songsri, “วัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย”, Life Sci. Environ. J., vol. 17, no. 2, pp. 343-352, 1.