[1]
บดีรัฐ โ., “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง”, Life Sci. Environ. J., vol. 16, no. 1, pp. 20–31, Apr. 2016.