[1]
วชิระวงศกร ป., รอดขาว ส., and ช่วยปุ่น เ., “การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคผักประเภทใบ ที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียม: กรณีศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”, Life Sci. Environ. J., vol. 16, no. 2, pp. 167–177, May 2016.