[1]
ละม้ายจีน ก. and ช่วยบำรุง เ., “ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี”, Life Sci. Environ. J., vol. 17, no. 1, pp. 190–199, Jun. 2016.