[1]
สารวิทย์ ว., “คำเรียกขานในภาษาไทยตามปัจจัยอายุ เพศ และความสัมพันธ์ของผู้พูด”, Life Sci. Environ. J., vol. 17, no. 1, pp. 169–179, Jun. 2016.