[1]
สุภาพรหม ก. and อินทร์ม่วง อ., “การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย”, Life Sci. Environ. J., vol. 17, no. 1, pp. 11–20, Jun. 2016.