[1]
เทียรฆนิธิกูล ฐ. and วงษ์ดอกไม้ ร., “การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน”, Life Sci. Environ. J., vol. 16, no. 2, pp. 279–285, May 2016.