[1]
ฐิตธมฺโม (แก้วนวน) พ., “วิธีการพัฒนาจิตตามแนวกสิณในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, Life Sci. Environ. J., vol. 16, no. 2, pp. 241–250, May 2016.