[1]
ศรีสมบัติ บ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกลุ่มการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”, Life Sci. Environ. J., vol. 16, no. 2, pp. 189–200, May 2016.