[1]
เพชรศรี ส., สงคราม จ., and จงจิตวิมล ธ., “ความหลากหลายของจุลสาหร่ายในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน”, Life Sci. Environ. J., vol. 16, no. 2, pp. 178–188, May 2016.