[1]
เฉิดฉิ้ม ส., ภัทรกิจโสภณ ส., and ขาวผ่องอำไพ ศ., “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำนครชัยศรี”, Life Sci. Environ. J., vol. 15, no. 2, pp. 125–132, May 2016.