[1]
พิชญไพบูลย์ ส., คงรัตนประเสริฐ ว., ลาภวงศ์ราษฎร์ อ., and แสนหมื่น อ., “การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1”, Life Sci. Environ. J., vol. 15, no. 2, pp. 115–124, May 2016.