[1]
คล้ายเกตุ ว., “การจัดการสุขภาพสำหรับประชาชนภาวะอุทกภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, Life Sci. Environ. J., vol. 15, no. 2, pp. 104–114, May 2016.