[1]
คงนิรันดรสุข เ., ชินสำราญ ก., ทักษิณธรรม ว., and สุทธิวิเศษ ส., “ความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินที่สถานีวิจัย สิ่งแวดล้อมสะแกราช”, Life Sci. Environ. J., vol. 15, no. 2, pp. 45–53, May 2016.