[1]
พูลประเสริฐ พ. and เสนารัตน์ ศ., “ความหลากหลายของชนิด ถิ่นอาศัยและการกระจายของแมลงปั่นใย ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”, Life Sci. Environ. J., vol. 15, no. 2, pp. 38–44, May 2016.