[1]
ใบไม้ ว., “การศึกษาและการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”, Life Sci. Environ. J., vol. 15, no. 2, pp. 1–11, May 2016.