[1]
เขตต์กัน พ., “การศึกษาสภาพและปัญหาการเช่าซื้อเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเช่าซื้อ”, Life Sci. Environ. J., vol. 16, no. 1, pp. 106–117, Apr. 2016.