[1]
โพตะกาว เ., “การทำบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก”, Life Sci. Environ. J., vol. 16, no. 1, pp. 95–105, Apr. 2016.