[1]
อุปรา โ. and ธนสุวรรณ ป., “ภาวะเสี่ยงและความรู้เกี่ยวกับอาการเตือนของภาวะฉุกเฉิน ทางโรคหลอดเลือดสมอง”, Life Sci. Environ. J., vol. 16, no. 1, pp. 87–94, Apr. 2016.