[1]
ศิลาอาส์น ม., “บทบรรณาธิการ”, Life Sci. Environ. J., vol. 16, no. 1, Apr. 2016.