[1]
เอมหยวก ศ., มีทรัพย พ., and วิริยะสุมน ศ., “การเสริมสรางสมรรถนะครูบรรณารักษหองสมุดโรงเรียน”, Life Sci. Environ. J., vol. 15, no. 1, pp. 110–120, Jul. 2014.