[1]
คลี่สุนทร อ., “การวางแผนและการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ”, Life Sci. Environ. J., vol. 15, no. 1, pp. 21–31, Jul. 2014.