[1]
มาลัยวงศ์ ค., “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชนบท”, Life Sci. Environ. J., vol. 15, no. 1, pp. 1–20, Jul. 2014.