[1]
สุริยะกันธร ป., นาคประสม น., and อัศวราชันย์ ฤ., “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งขมิ้นชันด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง”, Life Sci. Environ. J., vol. 14, no. 2, pp. 44–52, Mar. 2014.