[1]
เอกวิริยะกิจ ส., “การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมี”, Life Sci. Environ. J., vol. 2, no. 1-2, pp. 102–110, Mar. 2014.