[1]
ก่องตาวงษ์ ว., “หัววัดสนามแม่เหล็ก”, Life Sci. Environ. J., vol. 4, no. 1-2, pp. 53–66, Mar. 2014.