[1]
จันทร์อรุณ ก., “การอบแห้งและการถนอมอาหาร”, Life Sci. Environ. J., vol. 4, no. 1-2, pp. 41–52, Mar. 2014.