[1]
วิจารณกุล อ., “ผลกระทบของการจำกัดน้ำทิ้งชุมชนเทศบาลเมืองพิษณุโลกและชุมชนชาวแพต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน”, Life Sci. Environ. J., vol. 1, no. 1-2, pp. 117–124, Mar. 2014.