[1]
กาญจนประเสริฐ น., “การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาเชิงวิสาหกิจชุมชน”, Life Sci. Environ. J., vol. 4, no. 1-2, pp. 1–6, Mar. 2014.