[1]
ศรีโสภา อ. and พรมศิลา ว., “หนึ่งประสบการณ์...กว่าจะเป็นนักเรียนนอก”, Life Sci. Environ. J., vol. 8, no. 1-2, pp. 96–99, Mar. 2014.