[1]
จันทร์อรุณ ก., “กระบวนการผลิตกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ”, Life Sci. Environ. J., vol. 6, no. 1-2, pp. 67–72, Mar. 2014.