[1]
สังขวดี ก., “เทคนิคการพัฒนาบทเรียนตามแนว”, Life Sci. Environ. J., vol. 9, no. 1-2, pp. 51–57, Mar. 2014.