[1]
โพธิ์ศรี เ., “เรื่องเล่าจากต่างแดน (ของคนไกลบา้ น)”, Life Sci. Environ. J., vol. 8, no. 1-2, pp. 62–73, Mar. 2014.