[1]
อินทร์ทอง ภ., “ภาวะคุกคามจากสังคมออนไลน์ (Social Network)”, Life Sci. Environ. J., vol. 11, no. 1-2, pp. 70–77, Mar. 2014.