[1]
พร้าโมต อ., “รู้จักเกม (About of game)”, Life Sci. Environ. J., vol. 11, no. 1-2, pp. 63–69, Mar. 2014.